سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
حساب کاربری

یا

رضا فتحی

کارشناس فروش
09136992210

قیمت لوله

لوله اسپیرال


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشقطر (inch)ضخامت (mm)وزن (kg)طول (m)محل تحویلمشاهده
34,700 تومان
11 بهمن 1401
30
15
3360.42
12
کارخانه
34,700 تومان
11 بهمن 1401
18
10
1343.5
12
کارخانه
34,700 تومان
11 بهمن 1401
26
14
2716.56
12
کارخانه
34,700 تومان
11 بهمن 1401
12
24
2152.08
12
کارخانه
34,700 تومان
11 بهمن 1401
22
12
1972.15
12
کارخانه

لوله جداره چاه


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشقطر (inch)ضخامت (mm)طول (m)محل تحویلمشاهده
34,700 تومان
11 بهمن 1401
6
6
6 متری
اصفهان
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
8
6
6 متری
اصفهان
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
10
6
اصفهان
34,600 تومان
11 بهمن 1401
12
6
6 متری
اصفهان
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
12
8
6 متری
اصفهان
34,600 تومان
11 بهمن 1401
14
6
6 متری
اصفهان
34,700 تومان
11 بهمن 1401
14
8
6 متری
اصفهان

لوله گالوانیزه


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشقطر (inch)ضخامت (mm)وزن (kg)طول (m)سایز (mm)مشاهده
41,000 تومان
11 بهمن 1401
"1
2.5
12.9
6 متری
33.4
43,200 تومان
11 بهمن 1401
1/1.4"
2
13.4
6 متری
42.2
41,000 تومان
11 بهمن 1401
1/1.4"
2.5
16.3
6 متری
42.2
43,200 تومان
11 بهمن 1401
1/1.2"
2
15.2
6 متری
48.3
41,000 تومان
11 بهمن 1401
1/1.2"
2.5
18.5
6 متری
48.3
43,200 تومان
11 بهمن 1401
2"
2
18.9
6 متری
60.3
41,000 تومان
11 بهمن 1401
2"
2.5
23.1
6 متری
60.3
43,200 تومان
11 بهمن 1401
1.2"
2
6.9
6 متری
21.3
41,000 تومان
11 بهمن 1401
1.2"
2.5
8.2
6 متری
21.3
43,200 تومان
6 بهمن 1401
3.4"
2
8.6
6 متری
26.7
41,000 تومان
11 بهمن 1401
3.4"
2.5
10.3
6 متری
26.7
43,200 تومان
11 بهمن 1401
1"
2
10.710.7
6 متری
33.4

لوله گازی


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشقطر (inch)ضخامت (mm)وزن (kg)شاخه در هر بستهمحل تحویلمشاهده
35,100 تومان
9 بهمن 1401
1.2"
2.8
8/800
169
اصفهان
35,100 تومان
9 بهمن 1401
3.4"
2.9
10/800
127
اصفهان
35,100 تومان
9 بهمن 1401
"1
3.4
15/200
61
اصفهان
35,100 تومان
9 بهمن 1401
1.1/4
3.6
19/900
61
اصفهان
35,100 تومان
9 بهمن 1401
1/1.2"
3.7
25
61
اصفهان
35,100 تومان
9 بهمن 1401
2"
3.9
34
37
اصفهان
34,000 تومان
11 بهمن 1401
1.2"
2.5
7/800
169
اصفهان
34,000 تومان
11 بهمن 1401
3.4"
2.5
9/800
127
اصفهان
34,000 تومان
11 بهمن 1401
"1
3
14/500
61
اصفهان
34,000 تومان
11 بهمن 1401
1/1.4"
3
18/700
61
اصفهان
34,000 تومان
11 بهمن 1401
1/1.2"
3
22/000
61
اصفهان
34,000 تومان
11 بهمن 1401
2"
3
34
37
اصفهان

لوله مانیسمان چین رده 80 - 40


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشقطر (inch)ضخامت (mm)وزن (kg)طول (m)محل تحویلمشاهده
450,000 تومان
11 بهمن 1401
1.2"
2/77
7/5
6 متری
تهران
4,490,000 تومان
11 بهمن 1401
3"
7/62
91
6 متری
تهران
495,000 تومان
11 بهمن 1401
3.4"
2/87
10
6 متری
تهران
6,580,000 تومان
11 بهمن 1401
4"
8/56
130
6 متری
تهران
958,000 تومان
11 بهمن 1401
"1
3/38
14
6 متری
تهران
1,560,000 تومان
11 بهمن 1401
1/1.4"
3.56
18
6 متری
تهران
1,730,000 تومان
11 بهمن 1401
1/1.2"
3.68
22
6 متری
تهران
1,820,000 تومان
11 بهمن 1401
2"
3/91
31
6 متری
تهران
2,650,000 تومان
11 بهمن 1401
2/1.2"
5/16
47
6 متری
تهران
3,400,000 تومان
11 بهمن 1401
3"
5/49
64
6 متری
تهران
4,450,000 تومان
11 بهمن 1401
4"
6/02
93
6 متری
تهران
730,000 تومان
11 بهمن 1401
1.2"
3/73
9
6 متری
تهران
765,000 تومان
11 بهمن 1401
3.4"
3/73
13
6 متری
تهران
1,140,000 تومان
11 بهمن 1401
"1
4/55
19
6 متری
تهران
1,730,000 تومان
11 بهمن 1401
1/1.4"
4/85
26
6 متری
تهران
1,830,000 تومان
11 بهمن 1401
1/1.2"
5/08
32
6 متری
تهران
2,530,000 تومان
11 بهمن 1401
1/1.2"
5/54
44
6 متری
تهران
3,390,000 تومان
11 بهمن 1401
2/1.2"
7.01
68
6 متری
تهران

لوله مبلی خاور صنعت


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشضخامت (mm)طول (m)سایز (mm)محل تحویلمشاهده
43,200 تومان
11 بهمن 1401
0.9
6 متری
10
تهران
43,200 تومان
11 بهمن 1401
0.9
6 متری
13
تهران
43,200 تومان
11 بهمن 1401
0.9
6 متری
16
تهران
43,200 تومان
11 بهمن 1401
0.9
6 متری
18
تهران
43,200 تومان
11 بهمن 1401
0.9
6 متری
10
تهران
43,200 تومان
11 بهمن 1401
1
6 متری
10
تهران
43,200 تومان
11 بهمن 1401
1
6 متری
13
تهران
43,200 تومان
11 بهمن 1401
1
6 متری
16
تهران
43,200 تومان
11 بهمن 1401
1
6 متری
18
تهران
43,200 تومان
11 بهمن 1401
1
6 متری
20
تهران
43,200 تومان
11 بهمن 1401
1.25
6 متری
10
تهران
43,200 تومان
11 بهمن 1401
1.25
6 متری
16
تهران
43,200 تومان
11 بهمن 1401
1.25
6 متری
13
تهران
43,200 تومان
11 بهمن 1401
1.25
6 متری
18
تهران
43,200 تومان
11 بهمن 1401
1.25
6 متری
20
تهران

لوله داربستی نیکان اصفهان


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشقطر (inch)ضخامت (mm)وزن (kg)طول (m)محل تحویلمشاهده
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
1/1.2"
2
14
6 متری
اصفهان
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
1/1.2"
2.5
17.5
6 متری
اصفهان

لوله داربستی فولادگران ابتکار نوین


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشقطر (inch)ضخامت (mm)وزن (kg)طول (m)محل تحویلمشاهده
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
1/1.2"
2
14
6 متری
اصفهان
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
1/1.2"
2.5
17.5
6 متری
اصفهان

لوله داربستی صدرا پروفیل تهران


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشقطر (inch)ضخامت (mm)وزن (kg)طول (m)محل تحویلمشاهده
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
1/1.2"
2
14
6 متری
تهران
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
1/1.2"
2.5
17.5
6 متری
تهران

لوله داربستی پروفیل یزد


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشقطر (inch)ضخامت (mm)وزن (kg)طول (m)محل تحویلمشاهده
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
1/1.2"
2
14
6 متری
یزد
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
1/1.2"
2.5
17.5
6 متری
یزد

لوله داربستی زرین شهر


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشقطر (inch)ضخامت (mm)وزن (kg)طول (m)محل تحویلمشاهده
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
1/1.2"
2
14
6 متری
اصفهان
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
1/1.2"
2.5
17.5
6 متری
اصفهان

لوله داربستی بهفلز سپاهان


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشقطر (inch)ضخامت (mm)وزن (kg)طول (m)محل تحویلمشاهده
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
1/1.2"
2
14
6 متری
اصفهان
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
1/1.2"
2.5
17.5
6 متری
اصفهان

لوزام داربست بنگاه تهران


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشواحدمحل تحویلمشاهده
59,800 تومان
11 بهمن 1401
عدد
تهران
39,700 تومان
11 بهمن 1401
عدد
تهران
22,200 تومان
11 بهمن 1401
عدد
تهران
47,000 تومان
11 بهمن 1401
عدد
تهران
24,500 تومان
11 بهمن 1401
عدد
تهران
59,500 تومان
11 بهمن 1401
عدد
تهران
14,000 تومان
11 بهمن 1401
عدد
تهران

لوله صنعتی بهفلز


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشقطر (inch)ضخامت (mm)وزن (kg)طول (m)محل تحویلمشاهده
31,500 تومان
11 بهمن 1401
"1
2
10
6 متری
اصفهان
31,500 تومان
11 بهمن 1401
1/1.4"
2
11.7
6 متری
اصفهان
31,500 تومان
11 بهمن 1401
1/1.2"
2
14
6 متری
اصفهان
31,500 تومان
11 بهمن 1401
2"
2
18
6 متری
اصفهان
31,500 تومان
11 بهمن 1401
"1
2.5
12
6 متری
اصفهان
31,500 تومان
11 بهمن 1401
1/1.2"
2.5
17.5
6 متری
اصفهان
31,500 تومان
11 بهمن 1401
1/1.2"
3
21
6 متری
اصفهان
31,500 تومان
11 بهمن 1401
2"
2.5
22
6 متری
اصفهان
31,500 تومان
11 بهمن 1401
2"
3
27.5
6 متری
اصفهان

قیمت لوله و انواع آن

لوله‌های فولادی

قیمت لوله: لوله‌های استوانه‌ای هستند که از فولاد ساخته شده‌اند و در ساخت و زیر ساخت‌ها ساختمانی و شهری کاربردهای زیادی دارند. لوله های فولادی پرمصرف ترین محصول تولید شده در صنعت فولاد می باشد. کاربرد اصلی لوله های فولادی در حمل و نقل مایع یا گاز زیرزمینی از جمله نفت، گاز و آب است. با این حال، لوله‌هایی با اندازه‌های مختلف در طول ساخت و ساز استفاده می‌شوند. کاربرد بیشتر لوله های فولادی در ساخت و ساز برای سیستم های گرمایش استفاده می شود. سازه ها را می توان با استفاده از لوله های فولادی با اندازه های مختلف، مانند نرده ها، قفسه های دوچرخه، یا بولاردهای لوله تولید و اجرا کرد.

تاریخچه اولیه لوله های فولادی

ولیام مرداک پیشگام لوله های فولادی است. در سال 1815، ویلیام لوله هایی که از لوله های مانند لوله های اسلحه ها استفاده و از به هم متصل کردن آنها برای سیستم سوزاندن لامپ زغال سنگ استفاده کرد. مرداک از سیستم لوله کشی نوآورانه خود برای انتقال گاز زغال سنگ به لامپ های خیابان های لندن استفاده کرد. از دهه 1800، گام‌های بزرگی در فناوری لوله‌های فولادی برداشته شده است، از جمله بهبود روش‌های ساخت، توسعه برنامه‌های کاربردی برای استفاده از آنها، و ایجاد مقررات و استانداردهایی که بر صدور گواهینامه آنها حاکم است.

لوله ها چگونه تولید می شوند؟

از ذوب مواد خام گرفته تا قالب گیری یا جوشکاری، این مصالح ساختمانی در همه جا از طریق دو فرآیند اصلی ایجاد می شود:
1- تولید به روش بدون درز
2- تولید به روش درز دار
هر دو فرآیند باید با ساخت فولاد با کیفیت خوب شروع شوند. فولاد خام توسط کارخانه های ریخته گری از طریق فرآیند ذوب مواد خام در یک کوره تولید می شود. برای درست کردن این ترکیب، ممکن است عناصری به فلز مذاب اضافه شود و ناخالصی ها از این طریق حذف شوند. فولاد مذاب حاصل در قالب ریخته می شود تا شمش تولید و یا به دستگاه ریخته گری پیوسته منتقل می شود تا اسلب، بیلت شکل بگیرد

اسلب فولادی و اسکلت فولادی در تولید لوله:

اسکلت فولادی از دال هایی ساخته می شود که تا دمای 2200 درجه فارنهایت گرم می شوند. گرما باعث ایجاد رسوب روی سطح می شود که باید از طریق رسوب شکن و تمیز کردن فشار بالا آن را جدا کرد. پس از تمیز کردن، دال فولادی به صورت گرم به صورت نوارهای باریک و نازک فولادی به نام اسکلپ نورد می شود. اسکلپ با اسید سولفوریک ترشی (تمیز کردن سطح) می شود، با آب شسته می شود و به عنوان ماده خام برای لوله سازی وارد غلتم های بزرگ می شوند. عرض اسکلپ تعیین کننده قطر لوله قابل ساخت است.

تولید از طریق دستگاه نورد:

در این روش بیلت فولادی را در دمای بسیار بالا در کوره قرار میدهند، با کمک دستگاه پیرسینگ (سوراخ کن)، سوراخ مرکز لوله حفظ می شود. همچنین قطر بیرونی سوراخ همان قطر نهایی داخل لوله است.

تولید از طریق لوله آهنگری:

در فرآیند تولید لوله فورج، یک شمش گرم شده در قالب آهنگری که قطر آن کمی بزرگتر از لوله تمام شده است، قرار می گیرد. برای ایجاد آهنگری استوانه‌ای از پرس هیدرولیک چکش آهنگری با قطر داخلی منطبق استفاده می شود. هنگامی که این آهنگری انجام شد، لوله برای رسیدن به بعد نهایی ماشین کاری می شود. فرآیند ساخت لوله آهنگری برای تولید لوله های بدون درز با قطر بزرگ که با روش های سنتی قابل تولید نیستند استفاده می شود. لوله های فورج شده معمولا برای هدر بخار استفاده می شود.

انواع لوله ها:

لوله همانند سایر قطعات فولادی، لوله ها نیز انواع مختلفی دارند. لوله های گازی، لوله های مسی، لوله های اسپیرال، لوله مانیسمان، لوله داربست، لوله لنس، لوله گوشت دار، لوله مبلی، لوله آتشخوار، لوله API، لوله جدارچاه، لوله صنعتی، لوله گالوانیزه، لوله استنلس استیل، لوله بدون درز مانیسمان. لوله های درز دار. بدلیل تعداد بالا و تنوع لوله ها در ادامه با یکی از این لوله ها را برای شما شرح می دهیم برای مشاده و اطلاعات کامل میتوانید به مقاله مرتبط هر لوله مراجعه کنید.

لوله های فولادی بدون درز (مانیسمان):

لوله فولادی بدون درز دارای بخش توخالی است که تعداد زیادی از آنها برای انتقال سیال مانند نفت خام، گاز طبیعی، گاز زغال سنگ، آب و برخی مواد جامد و غیره استفاده می شود. در مقایسه با فولاد گرد جامد، زمانی که مقاومت پیچشی یکسان است. وزن لوله فولادی بدون درز نسبتاً سبک است، بنابراین نوعی فولاد مقرون به صرفه است که به طور گسترده در ساخت کالاهای لوله ای نفتی و قطعات مکانیکی استفاده می شود.

کاربرد لوله های فولادی بدلیل مقاومت بالا در بسیاری از صنایع استفاده می شوند. از جمله صنایع ساختمان سازی، ساخت پل، صنایع کشاورزی، مراکز تفریحی، تجهیزات پزشکی، خودروسازی و …

قیمت لوله های فولادی

قیمت لوله فولادی با توجه به شرکت های تولید کننده و تنوع و کیفیت آنها میتواند متفاوت باشد. شرکت آهن مهام مفتخر است که تمامی لوله های شرکت های تولید کننده معتبر ایران را برای مشتریان با قیمت مناسب ارائه میکند. قیمت لوله مبلی خاور صنعت، بهفلز، قیمت لوله داربستی فولاد پروفیل مشهد، لوله گازی روکار کارخانه سپاهان و سایر شرکت ها را می توانید در آهن مهام مشاهده و استعلام قیمت کنید.

اطلاعات بیشتر ...