سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
حساب کاربری

یا

محاسبه وزن
کیلوگرم

سجاد تبریزی

کارشناس فروش
09132165356

قیمت میلگرد A3

میلگرد 8 آجدار A3


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشآنالیزنوعسایزواحـدمشاهده
23,300 تومان
11 بهمن 1401
A3
کلاف آجدار
8
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
8
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
8
کیلوگرم
22,100 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
8
کیلوگرم
21,250 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
8
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
8
کیلوگرم
21,410 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
8
کیلوگرم
25,150 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
8
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
8
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
8
کیلوگرم

میلگرد 10 آجدار A3


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشآنالیزنوعسایزواحـدمشاهده
21,510 تومان
10 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
20,710 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
23,300 تومان
11 بهمن 1401
A3
کلاف آجدار
10
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
21,550 تومان
10 بهمن 1401
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
21,100 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
22,400 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
21,400 تومان
10 بهمن 1401
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
21,600 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
21,100 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
20,550 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
21,000 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
21,250 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
22,500 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
20,900 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
20,900 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
20,600 تومان
10 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
20,900 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
21,500 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
10
کیلوگرم

میلگرد 12 آجدار A3


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشآنالیزنوعسایزواحـدمشاهده
تماس بگیرید
10 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
20,850 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
21,410 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
21,210 تومان
10 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
22,400 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
20,000 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
21,550 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
20,750 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
20,750 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
23,300 تومان
11 بهمن 1401
A3
کلاف آجدار
12
کیلوگرم
20,600 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
18
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
20,650 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
22,075 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
21,300 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
تماس بگیرید
10 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
21,950 تومان
11 بهمن 1401
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
21,200 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
21,350 تومان
10 بهمن 1401
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
20,000 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
21,200 تومان
10 بهمن 1401
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
20,260 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
21,000 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
22,300 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
20,850 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
21,600 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
22,300 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
تماس بگیرید
10 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
21,300 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
20,200 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم
20,350 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
12
کیلوگرم

میلگرد 14 آجدار A3


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشآنالیزنوعسایزواحـدمشاهده
تماس بگیرید
10 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
20,400 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
20,610 تومان
10 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
21,250 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
20,200 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
21,000 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
20,500 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
21,975 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
21,000 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
21,550 تومان
11 بهمن 1401
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
19,800 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
21,200 تومان
10 بهمن 1401
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
21,000 تومان
10 بهمن 1401
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
19,910 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
20,300 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
21,900 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
20,200 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
21,000 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
21,750 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
20,800 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
21,000 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
20,000 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
20,100 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
20,850 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
20,610 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
21,800 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
19,800 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
20,500 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم
20,200 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
14
کیلوگرم

میلگرد 16 آجدار A3


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشآنالیزنوعسایزواحـدمشاهده
تماس بگیرید
10 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
20,400 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
20,200 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
20,610 تومان
10 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
21,250 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
21,000 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
20,200 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
21,975 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
21,000 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
20,500 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
21,550 تومان
11 بهمن 1401
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
19,800 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
21,150 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
21,000 تومان
10 بهمن 1401
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
19,910 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
20,300 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
21,900 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
21,000 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
20,200 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
20,800 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
21,750 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
20,000 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
21,000 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
20,850 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
20,100 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
21,800 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
20,610 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
20,500 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم
19,800 تومان
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
16
کیلوگرم

میلگرد 18 آجدار A3


محصولاتقیمتتاریخ ویرایشآنالیزنوعسایزواحـدمشاهده
تماس بگیرید
10 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
18
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
18
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
18
کیلوگرم
20,610 تومان
10 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
18
کیلوگرم
تماس بگیرید
11 بهمن 1401
A3
شاخه آجدار
18
کیلوگرم