سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

آهن مهمام | قیمت آهن
محاسبه وزن
کیلوگرم

سجاد تبریزی

کارشناس فروش
09132165356

قیمت میلگرد آجدار

در whatsapp به اشتراک بگذارید
WhatsApp
در telegram به اشتراک بگذارید
Telegram
در print به اشتراک بگذارید
Print
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 36 ذوب آهن اصفهانA3شاخه آجدار36کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 32 راد همدانA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 راد همدانA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 راد همدانA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 راد همدانA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 راد همدانA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 راد همدانA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 راد همدانA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 راد همدانA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 راد همدانA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میگلرد 10 راد همدانA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میگلرد 8 راد همدانA2شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 28 سیادن ابهرA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 سیادن ابهرA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 سیادن ابهرA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 سیادن ابهرA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 سیادن ابهرA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 سیادن ابهرA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 سیادن ابهرA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 سیادن ابهرA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 سیادن ابهرA2شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 سیادن ابهرA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 سیادن ابهرA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 سیادن ابهرA2شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 8 آریا ذوبA2شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 آریا ذوبA3شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 آریا ذوبA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 آریا ذوبA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 آریا ذوبA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 آریا ذوبA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 آریا ذوبA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 آریا ذوبA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 آریا ذوبA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 آریا ذوبA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 آریا ذوبA328کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 32 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 آناهیتا گیلانA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 آناهیتا گیلانA2شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 28 ظفر بنابA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 ظفر بنابA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 ظفر بنابA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 ظفر بنابA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 ظفر بنابA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 ظفر بنابA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 ظفر بنابA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 ظفر بنابA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 ظفر بنابA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 ظفر بنابA2شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 25 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 20 حسن رود گیلانA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 حسن رود گیلانA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 حسن رود گیلانA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 حسن رود گیلانA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 حسن رود گیلانA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 حسن رود گیلانA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 حسن رود گیلانA2شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 28 درپاد تبریزA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 درپاد تبریزA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 درپاد تبریزA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 درپاد تبریزA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 درپاد تبریزA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 درپاد تبریزA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 درپاد تبریزA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 درپاد تبریزA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 درپاد تبریزA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 درپاد تبریزA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 درپاد تبریزA2شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 28 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 12 ذوب آهن و نورد کرمانA2شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 ذوب آهن و نورد کرمانA2شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 32 شاهین بنابA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 شاهین بنابA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 شاهین بنابA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 شاهین بنابA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 شاهین بنابA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 شاهین بنابA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 شاهین بنابA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 شاهین بنابA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 شاهین بنابA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 شاهین بنابA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 شاهین بنابA3شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 شاهین بنابA2شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 شاهین بنابA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 شاهین بنابA2شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 28 آریان فولادA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 آریان فولادA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 آریان فولادA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 آریان فولادA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 آریان فولادA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 آریان فولادA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 آریان فولادA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 آریان فولادA2شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 آریان فولادA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 آریان فولادA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 آریان فولادA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 32 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 32 کوثر اهوازA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 30 کوثر اهوازA3شاخه آجدار30کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 کوثر اهوازA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 کوثر اهوازA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 کوثر اهوازA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 کوثر اهوازA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 کوثر اهوازA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 کوثر اهوازA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 کوثر اهوازA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 کوثر اهوازA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کوثر اهوازA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 32 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کاوه تیکمه داشA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 کاوه تیکمه داشA2شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 32 آذر فولاد امینA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 آذر فولاد امینA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 آذر فولاد امینA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 آذر فولاد امینA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 آذر فولاد امینA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 آذر فولاد امینA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 آذر فولاد امینA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 آذر فولاد امینA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 آذر فولاد امینA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 آذر فولاد امینA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 آذر فولاد امینA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 آذر فولاد امینA2شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 32 پرشین فولادA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 پرشین فولادA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 پرشین فولادA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 پرشین فولادA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 پرشین فولادA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 پرشین فولادA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 پرشین فولادA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 پرشین فولادA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 پرشین فولادA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 پرشین فولادA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 32 امیر کبیر خزرA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 امیر کبیر خزرA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 امیر کبیر خزرA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 امیر کبیر خزرA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 امیر کبیر خزرA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 امیر کبیر خزرA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 امیر کبیر خزرA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 امیر کبیر خزرA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 امیر کبیر خزرA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 امیر کبیر خزرA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 امیر کبیر خزرA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 امیر کبیر خزرA2شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 12 سپهر ایرانیانA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 سپهر ایرانیانA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA3شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 32 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 32 نیک صدرا توسA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 نیک صدرا توسA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 نیک صدرا توسA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 نیک صدرا توسA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 نیک صدرا توسA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 نیک صدرا توسA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 نیک صدرا توسA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 نیک صدرا توسA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 نیک صدرا توسA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 28 بردسیر کرمانA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 بردسیر کرمانA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 بردسیر کرمانA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 بردسیر کرمانA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 بردسیر کرمانA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 بردسیر کرمانA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 بردسیر کرمانA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 بردسیر کرمانA2شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 بردسیر کرمانA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 بردسیر کرمانA2شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 بردسیر کرمانA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 بردسیر کرمانA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 20 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 32 نیشابورA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 نیشابورA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 نیشابورA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 نیشابورA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 نیشابورA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 نیشابورA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 نیشابورA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 نیشابورA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 نیشابورA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 12 سپهر ایرانیانA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 سپهر ایرانیانA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA3شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 40 یزد (احرامیان)A3شاخه آجدار40کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 36 یزد (احرامیان)A3شاخه آجدار36کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 یزد (احرامیان)A3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 30 یزد (احرامیان)A3شاخه آجدار30کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 یزد (احرامیان)A3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 یزد (احرامیان)A3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 یزد (احرامیان)A3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 یزد (احرامیان)A3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 یزد (احرامیان)A3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 یزد (احرامیان)A3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 یزد (احرامیان)A3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 یزد (احرامیان)A3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 یزد (احرامیان)A3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 یزد (احرامیان)A2کلاف آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 یزد (احرامیان)A2کلاف آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 16 کیان کاشانA2شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 کیان کاشانA2شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 کیان کاشانA2شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کیان کاشانA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 کیان کاشانA2شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 28 سیادن ابهرA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 سیادن ابهرA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 سیادن ابهرA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 سیادن ابهرA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 سیادن ابهرA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 سیادن ابهرA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 سیادن ابهرA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 سیادن ابهرA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 سیادن ابهرA2شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 سیادن ابهرA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 32 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 جهان فولاد سیرجانA2شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 32 روهینا دزفولA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 روهینا دزفولA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 روهینا دزفولA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 روهینا دزفولA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 روهینا دزفولA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 روهینا دزفولA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 روهینا دزفولA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 روهینا دزفولA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 روهینا دزفولA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 روهینا دزفولA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 روهینا دزفولA3شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 22 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 28 خرمدشتA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 خرمدشتA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 خرمدشتA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 خرمدشتA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 خرمدشتA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 خرمدشتA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 خرمدشتA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 خرمدشتA2شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 خرمدشتA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 خرمدشتA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 خرمدشتA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 خرمدشتA3شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 32 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 28 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 32 قائمA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 قائمA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 قائمA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 قائمA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 قائمA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 قائمA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 قائمA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 قائمA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 قائمA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 32 شاهرودA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 شاهرودA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 شاهرودA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 شاهرودA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 شاهرودA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 شاهرودA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 شاهرودA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 شاهرودA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 شاهرودA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 شاهرودA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 14 بافق یزدA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 32 فایکوA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 فایکوA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 فایکوA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 فایکوA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 فایکوA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 فایکوA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 فایکوA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 14 فایکوA3شاخه آجدار14کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 فایکوA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامآنالیزنوعسایزواحـدقیمتعملیات
میلگرد 32 بافق یزدA3شاخه آجدار32کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 28 بافق یزدA3شاخه آجدار28کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 25 بافق یزدA3شاخه آجدار25کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 22 بافق یزدA3شاخه آجدار22کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 20 بافق یزدA3شاخه آجدار20کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 18 بافق یزدA3شاخه آجدار18کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 16 بافق یزدA3شاخه آجدار16کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 بافق یزدA3شاخه آجدار12کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 بافق یزدA3شاخه آجدار10کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 بافق یزدA3شاخه آجدار8کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت میلگرد آجدار

شناخت قیمت میلگرد یکی از موثرترین اصول در خرید محصولات در صنایع فولادی می باشند. میلگرد آجدار یکی از انواع میلگرد ها می باشد که بسیار حائز اهمیت است. میلگرد آجدار و قیمت آن دارای انواع مختلفی است. تفاوت میلگرد آجدار در حقیقت در میزان آج روی سطح میلگرد می باشد. میلگرد ها از نظر استاندارد که در برخی مواقع آنالیز نیز نامیده می شوند دارای چندین بخش می باشند. میلگرد A1 ساده ترین نوع میلگرد می باشد که در بازار به میلگرد ساده معروف هستند. میلگرد ساده دارای سطحی صاف و بدون هیچ برآمدگی است که در عملیات نورد گرم تولید می شود. میلگرد A1 بیشتر برای زیر ساختها و همچنین استحکام سازه ها همچنین برای جوشکاری و خم کاری استفاده می شود. میلگرد با استاندارد A2 اولین حالت میلگرد آجدار می باشد. این نوع در حقیقت کمترین آج را در خود دارد و نسبت به مدلهای بعدی از آج کمتری برخوردار است. نوع A2 بدلیل ماهیت و متریال استفاده شده و همچنین قابلیت جوشکاری بیشتر در ساخت رابیتس و خاموت از آنها استفاده می شوند. نوع بعدی A3 می باشد که از آج بیشتری نسبت به مدل A2 برخودار است. این نوع دارای استحکام بسیار بالایی هستند. بیشترین استفاده از این نوع در بتن می باشد. بتن به خودی خود قدرت تحمل بالایی در برابر فشار دارد اما از بزرگترین ضعف های بتن ترک خوردن و آسیب پذیری در برابر کشش و خمیدگی می باشد. برای برطرف کردن این ایراد از میلگرد های A3 و A4 استفاده می شود. این میله ها به صورت شاخه ای قرار گرفته و بتن ها را در برابر خمیدگی و کشش کاملا ایمن میکند. استفاده از میلگرد با کیفیت در مناطق زلزله خیز بسیار حیاتی می باشند. دقت داشته باشید که آن ها در دو نوع کلاف و شاخه ای تولید می شوند. کلاف همانگونه که از نامش مشخص است، به صورت پیچ خورده در بازار موجود می باشد.

قیمت میلگرد آجدار و شرکت های تولید کننده میلگرد آجدار:

خوشبختانه کشور ما در زمینه تولید محصولات فولادی یکی از بهترین ها در منطقه است. شرکت های متعدد و بسیار خوبی در صنعت فولاد وجود دارد که سالانه چند صد تن از نیازهای فولاد کشور را تامین و همچنین صادر می کنند. شرکت آهن مهام محصولات فولادی را از برترین شرکت های کشور را با بهترین قیمت در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. قیمت میلگرد آجدار و خرید میلگرد آجدار بسته به نوع و شرکت تولید کننده دارد. آهن مهام تمامی کیفیت های موجود در بازار را برای شما همراه با قیمت روز میلگرد قرار داده است. شرکت های تولید کننده میلگرد آجدار: ذوب آهن اصفهان، فولاد نیشابور، میلگرد ظفر بناب، فولاد کاوه کاشان، کیان فولاد ابهر، آریا ذوب، آریان فولاد.

قیمت میلگرد آجدار:

قیمت تمام شده میلگرد آجدار در بسته به تولید کننده و کیفیت محصول دارد. ما در آهن مهام قیمت میلگرد آجدار از بهترین شرکت های صنایع فولاد در کشور را در اختیار مصرف کننده قرار می دهیم. قیمت میلگرد آجدار به صورت روزانه می باشد. در بالا میتوانید قیمت روز و تغییرات قیمت را نسبت به روز قبل را در نمودار مشاده کنید.

اطلاعات بیشتر ...
محاسبه وزن
کیلوگرم

سجاد تبریزی

کارشناس فروش
09132165356

قیمت میلگرد آجدار

تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
میلگرد 32 راد همدانتماس بگیرید
میلگرد 28 راد همدانتماس بگیرید
میلگرد 25 راد همدانتماس بگیرید
میلگرد 22 راد همدانتماس بگیرید
میلگرد 20 راد همدانتماس بگیرید
میلگرد 18 راد همدانتماس بگیرید
میلگرد 16 راد همدانتماس بگیرید
میلگرد 14 راد همدانتماس بگیرید
میلگرد 12 راد همدانتماس بگیرید
میگلرد 10 راد همدانتماس بگیرید
میگلرد 8 راد همدانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
میلگرد 8 آریا ذوبتماس بگیرید
میلگرد 8 آریا ذوبتماس بگیرید
میلگرد 10 آریا ذوبتماس بگیرید
میلگرد 12 آریا ذوبتماس بگیرید
میلگرد 14 آریا ذوبتماس بگیرید
میلگرد 16 آریا ذوبتماس بگیرید
میلگرد 18 آریا ذوبتماس بگیرید
میلگرد 20 آریا ذوبتماس بگیرید
میلگرد 22 آریا ذوبتماس بگیرید
میلگرد 25 آریا ذوبتماس بگیرید
میلگرد 28 آریا ذوبتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
میلگرد 28 ظفر بنابتماس بگیرید
میلگرد 25 ظفر بنابتماس بگیرید
میلگرد 22 ظفر بنابتماس بگیرید
میلگرد 20 ظفر بنابتماس بگیرید
میلگرد 18 ظفر بنابتماس بگیرید
میلگرد 16 ظفر بنابتماس بگیرید
میلگرد 14 ظفر بنابتماس بگیرید
میلگرد 12 ظفر بنابتماس بگیرید
میلگرد 10 ظفر بنابتماس بگیرید
میلگرد 8 ظفر بنابتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
میلگرد 32 کوثر اهوازتماس بگیرید
میلگرد 30 کوثر اهوازتماس بگیرید
میلگرد 28 کوثر اهوازتماس بگیرید
میلگرد 25 کوثر اهوازتماس بگیرید
میلگرد 22 کوثر اهوازتماس بگیرید
میلگرد 20 کوثر اهوازتماس بگیرید
میلگرد 18 کوثر اهوازتماس بگیرید
میلگرد 16 کوثر اهوازتماس بگیرید
میلگرد 14 کوثر اهوازتماس بگیرید
میلگرد 12 کوثر اهوازتماس بگیرید
میلگرد 10 کوثر اهوازتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
میلگرد 32 نیشابورتماس بگیرید
میلگرد 22 نیشابورتماس بگیرید
میلگرد 12 نیشابورتماس بگیرید
میلگرد 10 نیشابورتماس بگیرید
میلگرد 25 نیشابورتماس بگیرید
میلگرد 20 نیشابورتماس بگیرید
میلگرد 18 نیشابورتماس بگیرید
میلگرد 16 نیشابورتماس بگیرید
میلگرد 14 نیشابورتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
میلگرد 16 کیان کاشانتماس بگیرید
میلگرد 14 کیان کاشانتماس بگیرید
میلگرد 12 کیان کاشانتماس بگیرید
میلگرد 10 کیان کاشانتماس بگیرید
میلگرد 8 کیان کاشانتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
میلگرد 28 سیادن ابهرتماس بگیرید
میلگرد 25 سیادن ابهرتماس بگیرید
میلگرد 22 سیادن ابهرتماس بگیرید
میلگرد 20 سیادن ابهرتماس بگیرید
میلگرد 18 سیادن ابهرتماس بگیرید
میلگرد 16 سیادن ابهرتماس بگیرید
میلگرد 14 سیادن ابهرتماس بگیرید
میلگرد 12 سیادن ابهرتماس بگیرید
میلگرد 12 سیادن ابهرتماس بگیرید
میلگرد 10 سیادن ابهرتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
میلگرد 28 خرمدشتتماس بگیرید
میلگرد 25 خرمدشتتماس بگیرید
میلگرد 22 خرمدشتتماس بگیرید
میلگرد 18 خرمدشتتماس بگیرید
میلگرد 16 خرمدشتتماس بگیرید
میلگرد 20 خرمدشتتماس بگیرید
میلگرد 14 خرمدشتتماس بگیرید
میلگرد 12 خرمدشتتماس بگیرید
میلگرد 12 خرمدشتتماس بگیرید
میلگرد 10 خرمدشتتماس بگیرید
میلگرد 10 خرمدشتتماس بگیرید
میلگرد 8 خرمدشتتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
میلگرد 32 قائمتماس بگیرید
میلگرد 28 قائمتماس بگیرید
میلگرد 25 قائمتماس بگیرید
میلگرد 22 قائمتماس بگیرید
میلگرد 20 قائمتماس بگیرید
میلگرد 18 قائمتماس بگیرید
میلگرد 16 قائمتماس بگیرید
میلگرد 14 قائمتماس بگیرید
میلگرد 12 قائمتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
میلگرد 32 شاهرودتماس بگیرید
میلگرد 28 شاهرودتماس بگیرید
میلگرد 25 شاهرودتماس بگیرید
میلگرد 22 شاهرودتماس بگیرید
میلگرد 20 شاهرودتماس بگیرید
میلگرد 18 شاهرودتماس بگیرید
میلگرد 16 شاهرودتماس بگیرید
میلگرد 14 شاهرودتماس بگیرید
میلگرد 12 شاهرودتماس بگیرید
میلگرد 10 شاهرودتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
میلگرد 14 بافق یزدتماس بگیرید
میلگرد 32 فایکوتماس بگیرید
میلگرد 28 فایکوتماس بگیرید
میلگرد 25 فایکوتماس بگیرید
میلگرد 22 فایکوتماس بگیرید
میلگرد 20 فایکوتماس بگیرید
میلگرد 18 فایکوتماس بگیرید
میلگرد 16 فایکوتماس بگیرید
میلگرد 14 فایکوتماس بگیرید
میلگرد 12 فایکوتماس بگیرید
میلگرد 10 فایکوتماس بگیرید
تاریخ بروزرسانی : 7 تیر 1401
نامقیمتعملیات
میلگرد 32 بافق یزدتماس بگیرید
میلگرد 28 بافق یزدتماس بگیرید
میلگرد 25 بافق یزدتماس بگیرید
میلگرد 22 بافق یزدتماس بگیرید
میلگرد 20 بافق یزدتماس بگیرید
میلگرد 18 بافق یزدتماس بگیرید
میلگرد 16 بافق یزدتماس بگیرید
میلگرد 12 بافق یزدتماس بگیرید
میلگرد 10 بافق یزدتماس بگیرید
میلگرد 8 بافق یزدتماس بگیرید

قیمت میلگرد آجدار

شناخت قیمت میلگرد یکی از موثرترین اصول در خرید محصولات در صنایع فولادی می باشند. میلگرد آجدار یکی از انواع میلگرد ها می باشد که بسیار حائز اهمیت است. میلگرد آجدار و قیمت آن دارای انواع مختلفی است. تفاوت میلگرد آجدار در حقیقت در میزان آج روی سطح میلگرد می باشد. میلگرد ها از نظر استاندارد که در برخی مواقع آنالیز نیز نامیده می شوند دارای چندین بخش می باشند. میلگرد A1 ساده ترین نوع میلگرد می باشد که در بازار به میلگرد ساده معروف هستند. میلگرد ساده دارای سطحی صاف و بدون هیچ برآمدگی است که در عملیات نورد گرم تولید می شود. میلگرد A1 بیشتر برای زیر ساختها و همچنین استحکام سازه ها همچنین برای جوشکاری و خم کاری استفاده می شود. میلگرد با استاندارد A2 اولین حالت میلگرد آجدار می باشد. این نوع در حقیقت کمترین آج را در خود دارد و نسبت به مدلهای بعدی از آج کمتری برخوردار است. نوع A2 بدلیل ماهیت و متریال استفاده شده و همچنین قابلیت جوشکاری بیشتر در ساخت رابیتس و خاموت از آنها استفاده می شوند. نوع بعدی A3 می باشد که از آج بیشتری نسبت به مدل A2 برخودار است. این نوع دارای استحکام بسیار بالایی هستند. بیشترین استفاده از این نوع در بتن می باشد. بتن به خودی خود قدرت تحمل بالایی در برابر فشار دارد اما از بزرگترین ضعف های بتن ترک خوردن و آسیب پذیری در برابر کشش و خمیدگی می باشد. برای برطرف کردن این ایراد از میلگرد های A3 و A4 استفاده می شود. این میله ها به صورت شاخه ای قرار گرفته و بتن ها را در برابر خمیدگی و کشش کاملا ایمن میکند. استفاده از میلگرد با کیفیت در مناطق زلزله خیز بسیار حیاتی می باشند. دقت داشته باشید که آن ها در دو نوع کلاف و شاخه ای تولید می شوند. کلاف همانگونه که از نامش مشخص است، به صورت پیچ خورده در بازار موجود می باشد.

قیمت میلگرد آجدار و شرکت های تولید کننده میلگرد آجدار:

خوشبختانه کشور ما در زمینه تولید محصولات فولادی یکی از بهترین ها در منطقه است. شرکت های متعدد و بسیار خوبی در صنعت فولاد وجود دارد که سالانه چند صد تن از نیازهای فولاد کشور را تامین و همچنین صادر می کنند. شرکت آهن مهام محصولات فولادی را از برترین شرکت های کشور را با بهترین قیمت در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. قیمت میلگرد آجدار و خرید میلگرد آجدار بسته به نوع و شرکت تولید کننده دارد. آهن مهام تمامی کیفیت های موجود در بازار را برای شما همراه با قیمت روز میلگرد قرار داده است. شرکت های تولید کننده میلگرد آجدار: ذوب آهن اصفهان، فولاد نیشابور، میلگرد ظفر بناب، فولاد کاوه کاشان، کیان فولاد ابهر، آریا ذوب، آریان فولاد.

قیمت میلگرد آجدار:

قیمت تمام شده میلگرد آجدار در بسته به تولید کننده و کیفیت محصول دارد. ما در آهن مهام قیمت میلگرد آجدار از بهترین شرکت های صنایع فولاد در کشور را در اختیار مصرف کننده قرار می دهیم. قیمت میلگرد آجدار به صورت روزانه می باشد. در بالا میتوانید قیمت روز و تغییرات قیمت را نسبت به روز قبل را در نمودار مشاده کنید.

اطلاعات بیشتر ...